Hopp til innhold

Styremedlemmer 2020:
Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen. Styremedlem: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Cecilie Salvesen og Kristian Boysen.

Det er avholdt to styremøter, men grunnet koronatiltakene i 2020 ble ikke årsmøtet avholdt. Valget av styremedlemmer og kasserer ble gjort proforma.
Dugnad på velets nærområder (to lekeplasser, fotball-løkke, volleybane, og platting ved havna i Åshavn) ble organisert i puljer, og flere bidro godt til tross for manglende felles arrangement. Juletrefesten måtte også avlyses grunnet korona.

Velforeningens husgruppe drifter Risleviga 14. Huset har 6 sengeplasser og kan leies for kr 450 pr døgn (bookes via www.bavel.no). Noe av overskuddet fra utleie har gått til opprusting av huset, kommunale avgifter og strøm.
Årskontingent for medlemskap i velet er kr 150 /familie, og kr 100 /enkeltmedlem. Vi har hatt noe nedgang i antall betalende medlemmer i velforeningen i løpet av 2020, og totalt sett en halvering av inntekter versus 2019. Utgiftene har følgelig også vært redusert grunnet avlyste arrangementer.

Velforeningen kommuniserer med medlemmene via nettstedet www.bavel.no, Facebook-siden «Nabolaget», og utdeling av informasjon i postkassene. Det holdes ikke medlemsregister utover betalingsinformasjon i regnskapssammenheng.

Berge- og Andås velforening er innmeldt i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Velet er også innmeldt i Velenes Fellesforbund, som blant annet dekker forsikring under dugnader.

Berge og Andås velforening hadde ved årsskiftet kr 13 599 kr og Risleviga 14 hadde kr 18 605 på konto. Kontantbeholdning kr 1210. Totalt 33 416.
Regnskapet er godkjent av kasserer i velforeningen, Frode Andersen. Årsrapporten er godkjent av styret.

Liv Grethe Bryne, Styrets leder
(elektronisk signert, 20.mars 2020)

1

Grunnet korona-situasjonen blir det ikke årsmøte i år. Her er velforeningens årsrapport for fjoråret, inkludert kortversjonen av årsregnskapet:

ÅRSRAPPORT 2019 Berge- og Andås Velforening

Styremedlemmer 2019:

Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen. Styremedlem: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Cecilie Salvesen og Kristian Boysen.

Det er avholdt to styremøter og ett årsmøte i 2019, samt en dugnad på velets nærområder (to lekeplasser, fotball-løkke, volleybane, og platting ved havna i Åshavn). Det ble arrangert juletrefest /grøtfest i båtforeningens lokaler i desember med ca 55 gjester. I tillegg ble det arrangert volleyballaften for voksne på sensommeren.

Velforeningens husgruppe drifter Risleviga 14. Huset har 6 sengeplasser og kan leies for kr 450 pr døgn. Noe av overskuddet har gått til opprusting av huset, kommunale avgifter og strøm. Litt av overskuddet fra huset blitt brukt på andre formål i foreningen, slik som lekeplassene. Det ble overført 18 000 kr fra huskontoen til velforeningens hovedkonto for å dekke løpende utgifter/dugnad. I 2019 ble det brukt 5190 kr på å skifte ut sanden i sandkassene ved lokal entreprenør, dette søkes løst via kommunen fremover. Husgruppen har hatt Krsand Eiendom driftsavdeling på møte/inspeksjon av Risleviga 14, og har anmodet om å få redusert renovasjonsavgiften for huset (fra hus til fritidsbolig).

Årskontingent for medlemskap i velet er kr 150 /familie, og kr 100 /enkeltmedlem. Antall betalende medlemmer i 2018 var 32 familier og 6 enkeltmedlemmer. Denne må antakelig økes fra 2021, for å dekke reelle utgifter.

Velforeningen kommuniserer med medlemmene via nettstedet www.bavel.no,  Facebook-siden «Nabolaget Berge-Andås », og utdeling av informasjon i postkassene. Det holdes ikke medlemsregister utover betalingsinformasjon i regnskapssammenheng.

Berge- og Andås velforening er innmeldt i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Velet er også innmeldt i Velenes Fellesforbund, som blant annet dekker forsikring under dugnader.

Kommunen har gjennomført målinger av badevannskvaliteten i Åshavn gjennom sommeren 2019, med varierende prøvesvar. Det er ukjent hvorfor forekomsten av koliforme bakterier mot slutten av sommeren var høyere enn normalt. Etat for miljø og avløp har bekreftet at dette vil følges opp i 2020. Kommunen hadde ikke kapasitet til å vedlikeholde badeplassen i 2019, tross gjentatte henvendelser fra styreleder. Det vil i 2020 være behov for å utbedre stranden, også med tanke på å fjerne utglidd sand fra båtplassene innerst i bukten. Dette søkes løst via søknad til kommunen/ anmodning om bistand.

Berge og Andås velforening hadde ved årsskiftet kr 13 097 kr og Risleviga 14 hadde kr 15 770 på konto. Kontantbeholdning kr 1210. Totalt 30 080.

Regnskapet er godkjent av kasserer i velforeningen, Frode Andersen. Årsrapporten er godkjent av styret.

Resultatregnskap 2019

Liv Grethe Bryne, Styrets leder (elektronisk signert, 12.mai 2020)

Sted: Brygga i Åshavn

29.april 2019 - Deltakere

Liv Grethe Bryne Styreleder
Frode Andersen Nestleder/kasserer
Odd-Bjørnar Knapstad Styremedlem
Cecilie Gundersen Styremedlem
Audun Roland Beboer
Einar Lindhjem Beboer
Maria Flå Hardang Beboer
Cecilie Salvesen Beboer
Tiina Kjellevik Olsen Beboer
Leif Erik Hanson Beboer

Ikke tilstede:

Andreas Magnussen Styremedlem
Kristian Boysen Styremedlem

Dagsorden:

  1. Valg av referent
  2. Godkjenning innkalling
  3. Årsrapport forrige år
  4. Regnskap forrige år
  5. Status drift og dugnad
  6. Valg

1)    Valg av referent

Styrets leder valgt som referent.

2)    Innkalling

Innkallingen godkjent.

3)    Årsrapport

Styrets leder gjennomgikk årsrapport. Se vedlegg.

4)    Regnskap

Styrets kasserer gjennomgikk årsregnskapet. Se vedlegg.

5)    Status drift og dugnad

Lekeplasser: Status etter dugnad er at lekeplassene ser ok ut, Frode skal skifte plankene på vippedyrene.

Uansett; det er behov for å gjøre lekeplassene mer attraktive. Sandkassene er tidvis illeluktende. Leif Erik Hansen foreslo han kan skifte sanden i sandkassene til innkjøpspris, styret bifalt dette. Leif Erik iverksetter. Brukerne oppfordres til å legg på nettet når sandkassen ikke er i bruk (hindre katter). Videre ble det diskutert hvorvidt velet bør kjøpe inn vippe/annet. Styret må ta beslutning til dette, det er ønsket fra beboerne.
Den ene volleyballstolpen knakk under utskifting av nett, på øvre lekeplass. Frode har tatt på seg oppgaven å skifte denne.

Risleviga 14: Mangler avtale med kommunen, denne utløp ved årsskiftet. Leder har purret på Krsand Eiendom ved flere anledninger. Utleie gir noen inntekter i kassen. Septik tømt i fjor, pipe vedlikeholdt, behov for vedlikehold av deler av kledning i år.

Platting/badestrand: Kommunen bedt om å grave opp sanden igjen, avventer tilbakemelding. Velforeningen har håp om at dette blir ivaretatt som i fjor, da stranden trekkes frem av flere av innbyggerne som noe de er stolte av å vise frem til besøkende. Badestranden var meget godt besøkt i fjor sommer, det var bryggene også. Velforeningen har anmodet kommunen om noen utbedringer på kaia i samarbeid med seilbrettklubben, inkludert badetrapp for dem med bevegelsesutfordringer. Vi skal også anmode kommunen om å ta vannprøver gjennom sommeren.

Vollybane og fotballbane: I god stand etter dugnad i dag. Det er stemning for å arrangere volley-turnering i august.

Status parkering langs vei utover mot Åshavn – saken om feilparkering som hindrer beredskapskjøretøy (innspill fra forrige årsmøte): Velets leder har hatt flere runder med statens vegvesen, som nå sier de skal skilte strekningen ved Belteviga på nytt før sommeren.

6)    Annet

Innspill fra beboere: Det ble stilt spørsmål om velet burde organisere klipping av plen på lekeplassene. På den øvre lekeplassen går ting «av seg selv» (noen klipper på eget initiativ, meget bra!), på den nedre klipper en ungdom 4-5 ganger om sommeren for en liten godtgjørelse. Det er ikke ønskelig fra styret å starte omfattende organisering av plenklipping. Håpet er at brukerne selv skal føle ansvar for å holde lekeplassene ok, uten at dette må organiseres av foreningen.

7)    Valg

Følgende medlemmer var på valg: Kristian Boysen og Cecilie Gundersen, for to år. Helt på tampen av møtet ble det klart at Cecilie Gundersen trer ut av styret, og Cecilie Salvesen trer inn.

LG Bryne og Frode Andersen hadde sagt seg villige til å stå ett år til, og fått tommel opp fra styremedlemmene som ikke kunne stille på årsmøtet. Styret valgte disse som leder og nestleder/kasserer.

Berge- og Andås Vel styre 2019:

Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen.

Styremedlemmer: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Kristian Boysen, Cecilie Salvesen.

8)    Signaturer

Møtereferat godkjennes (signeres elektronisk):

Liv Grethe Bryne   Styreleder Godkjent 01.05.19
Frode Andersen   Nestleder/Kasserer Godkjent 06.05.19

Styremedlemmer 2018:

Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen. Styremedlem: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Cecilie Gundersen og Kristian Boysen.

Det er avholdt to styremøter og ett årsmøte i 2018, samt en dugnad på velets nærområder (to lekeplasser, fotball-løkke, volleybane, og platting ved havna i Åshavn). Det ble arrangert juletrefest /grøtfest i båtforeningens lokaler i desember.

Velforeningens husgruppe drifter Risleviga 14. Huset har 6 sengeplasser og kan leies for kr 450 pr døgn. Noe av overskuddet har gått til opprusting av huset, kommunale avgifter og strøm. Noe av overskuddet fra huset skal også fremover brukes på andre formål i foreningen, slik som lekeplassene.

Årskontingent for medlemskap i velet er kr 150 /familie, og kr 100 /enkeltmedlem. Antall betalende medlemmer i 2018 var 32 familier og 6 enkeltmedlemmer.

Velforeningen kommuniserer med medlemmene via nettstedet www.bavel.no,  Facebook-siden «Nabolaget», og utdeling av informasjon i postkassene. Det holdes ikke medlemsregister utover betalingsinformasjon i regnskapssammenheng.

Berge- og Andås velforening er innmeldt i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Sistnevnte registrering medfører rett til å få tilbakeført moms, og velet fikk tilbakeført kr 3934 for året 2017. Velet er også innmeldt i Velenes Fellesforbund, som blant annet dekker forsikring under dugnader.

Kommunen har gjennomført målinger av badevannskvaliteten i Åshavn gjennom sommeren 2018, med gode prøvesvar. Kommunen har vedlikeholdt skjellsanden på badeplassen, og gravd opp det som skled ut mot båtplassene.

Berge og Andås velforening hadde ved årsskiftet kr 8 371, Andås Flerbruksløkke kr 3, og Risleviga 14 kr 21 629. Kontantbeholdning kr 1210. Siden volleyballbanen er ferdig avsluttes egen konto for denne løkka ved inngangen til 2019.

Regnskapet er godkjent av tidligere kasserer i velforeningen, Andreas Magnussen.

____1.mai 2019___ Liv Grethe Bryne________________________________________

Dato og underskrift - Liv Grethe Bryne, Styrets leder

Grøtfest - Berge- og Andås Velforening

Lørdag 8.desember kl 1400-1600

Sted: Båtforeningen

Program: Grøt med mandel, juletregang, tegnekonkurranse – og selveste nissen har meldt sin ankomst!

Pris: 25 kr barn, 40 kr voksne. Max 130 kr per familie

Kontanter eller Vips

Påmelding: Send melding på FB eller mobil 926 44 272, helst innen 6.desember (til Cecilie)

Velkommen til en hyggelig kveld med kjente og ukjente naboer, både små og store!

Hilsen komiteen

Her er årsrapporten for 2017, gjennomgått på årsmøtet i dag 3.mai 2018:

Styremedlemmer 2017: Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen. Styremedlem: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Cecilie Gundersen og Kristian Boysen.

Det er avholdt to styremøter og ett årsmøte i 2017, samt en dugnad på velets nærområder (to lekeplasser, fotball-løkke og platting ved havna i Åshavn). Det ble arrangert juletrefest /grøtfest i båtforeningens lokaler i desember. Ferdigstillelse av sandvolleyball-banen ble utført i 2017 for kr 24 570, samt dugnadsinnsats. Velforeningens husgruppe drifter Risleviga 14. Huset har 6 sengeplasser og kan leies for kr 400 pr døgn. Noe av overskuddet har gått til opprusting av huset, kommunale avgifter og strøm.

Årskontingent for medlemskap i velet er kr 150 /familie, og kr 100 /enkeltmedlem. Det har vært en økning fra 12 betalende til 50 betalende sist år, hvilket er svært gledelig.
Velforeningen har opprettet nettsted; www.bavel.no. Videre har velets leder og nestleder overtatt administrasjonen av Facebook-siden «Nabolaget».

Berge- og Andås velforening er innmeldt i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Sistnevnte registrering medfører rett til å få tilbakeført moms. Velet er også innmeldt i Velenes Fellesforbund, som blant annet dekker forsikring under dugnader.
Velet har en representant i Flekkerøy vel, samt en representant i dennes temagruppe for friluftsliv og grøntområder.

Kommunen har gjennomført målinger av badevannskvaliteten i Åshavn gjennom sommeren 2017, med gode prøvesvar. Kommunen har videre lagt skjellsand på badeplassen og skal vedlikeholde denne.

Berge og Andås velforening hadde ved årsskiftet kr 2 726, Andås Flerbruksløkke kr 3, og Risleviga 14 kr 25 262. Det ble besluttet overført kr 5000 fra huskontoen til hovedkontoen. Regnskapet er godkjent av revisor Bjørg Tønnesen.

 

 

Årsregnskap Berge og Andås Vel 2016

Årsrapport 2016 BA Velforening Signert

Velkommen til årsmøte i Velforeningen onsdag 5.april kl 19-2030, i Risleviga 14. Enkel servering. Vi trenger nye styremedlemmer, og kvinner oppfordres særskilt til å melde sin interesse!

Agenda:
1) Valg av referent og godkjenning av innkalling
2) Årsrapport
3) Regnskap
4) Valg
5) Status drift og dugnad: Lekeplasser, Risleviga 14, sandvolleybane, platting og badeplass

Vel møtt!
Minner også om kontingenten - og tusen takk til dere som allerede har bidratt.